Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό "Τεχνική κατάρτιση Μονωτών Στεγανοποιητών" ΙΜΕ ΓΕΣΕΜΕ
Πιστοποίηση ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ
Πιστοποιητικό Θερμομόνωσης Weber
Πιστοποιητικό Weber
Πιστοποιητικό  Στεγανωτικών και Επισκευαστικών υλικών Isomat
Πιστοποιητικό Isomat

Πιστοποιητικό Θερμομόνωσης Domomat
Πιστοποιητικό Domomat