Εγγύηση Θερμομόνωσης

    <<Γραπτή Εγγύηση Υλικών και Εφαρμογής 8 Χρόνων>>
    Η εταιρεία εγγυάται την αντοχή στο χρόνο για όλα τα υλικά του συστήματος και το πιστοποιημένο συνεργείο για την σωστή εφαρμογή του συστήματος. 
    Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, μετά από επί τόπου πραγματογνωμοσύνη, αν πρόκειται για αστοχία Υλικών η εταιρεία αναλαμβάνει την αντικατάστασή τους ενώ αν πρόκειται για λανθασμένη εφαρμογή το συνεργείο αναλαμβάνει την διόρθωσή του.
    Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που προκλήθηκαν από τρίτους καθώς και ζημίες που προκλήθηκαν από καταπόνηση του φέροντα οπλισμού του κτιρίου και των δομικών στοιχείων ( καθιζήσεις - σεισμούς).