Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Διαστάσεις πλακών                                                                                                                           1,25 χ 0,80 m2
  • Πυκνότητα (s) kg/m3 (EN ISO 845)                                                                                                      33
  • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) W/mK (DIN 52612)                                                            0.0306
  • Συντελεστής θερμικής αντίστασης (R ή 1/Λ) mK/W  ή αντοχή θερμοπερατότητας                       0,17
  • Συντελεστής θερμικής διείσδυσης (b) KJ/m2h1/2K                                                                            2.4
  • Απορρόφηση νερού (DIN 53434)                                                                                                         <0.1% κό
  • Συντελεστής αντίστασης στη διαπερατότητα υδρατμών (μ) (DIN 52615)                                       450
  • Ισοδύναμο στη διάχυση υδρατμών πάχος στρώματος αέρα (Sd=μ*s/1000) m (DIN52615)             2.7
  • Μέτρο διόρθωσης ηχομόνωσης (σε συνδυασμό με παρκέτο) Δ/W (DIN 52210)                                +16 dB